BÁO CÁO

KHÁI QUÁT UBND PHƯỜNG QUYẾT THẮNG

 

Năm 2004, phường Quyết Thắng có tổng diện tích tự nhiên 621,8ha với 1239 hộ = 5625 khẩu. Gồm 12 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc kinh chiếm 48.06%; dân tộc Thái chiến 5,2%; dân tộc Giáy chiếm 16,79%; các dân tộc khác chiếm 29,95%. Đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu là kinh doanh thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và một phần sản xuất nông nghiệp. Cơ cấu kinh tế theo ngành trên địa bàn phường năm 2004: Thương mại dịch vụ: 17%; công nghiệp xây dựng và tiểu thủ công nghiệp: 11%; Nông lâm nghiệp: 72%. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, đặc biệt là nhân dân tại các bản.

Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ - CP ngày 02/11/2012 của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại Lai Châu. Phường Quyết Thắng được chia tách làm 2 phường gồm (phường Quyết Thắng và phường Quyết Tiến) do vậy diện tích tự nhiên phường Quyết Thắng còn tổng diện tích tự nhiên là 273,32 ha. Dân số 559 hộ và 1887 khẩu (trong đó dân tộc Kinh chiếm 48.77%; dân tộc Giấy chiếm 40.83%; dân tộc Thái chiếm 4.97%; còn lại là các dân tộc khác); với 06 tổ dân phố, bản (trong đó: 01 tổ dân phố; 5 bản). Đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ thương mại.

Hiện nay, tổng diện tích tự nhiên là 273.322. ha, trong đó đất nông nghiệp 190,29 ha, đất phi nông nghiệp là 67,26 ha, đất chuyên dùng là 49,83 ha, đất chưa sử dụng 15,77 ha. Toàn phường có tổng số 741 hộ, 2.955 khẩu, gồm có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống; trong đó dân tộc Giáy chiếm 40,83%; dân tộc Kinh chiếm 48,77%; dân tộc Thái chiếm 4.97%; còn lại là dân tộc khác. Phường có 6 tổ dân phố, bản (1 tổ dân phố, 5 bản). Thu nhập bình quân đầu người 50 triệu đồng /người/năm. Đời sống của nhân dân chủ yếu thu nhập từ sản xuất nông nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ, thương mại, gia công cơ khí.